Feb
18
2017
0

เสวนา “ร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ : คุ้มครอง หรือคุกคามเสรีภาพสื่อไทย”

361 views

IMG_5921                 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ว่าอาจส่งผลกระทบต่อวิชาชีพสื่อสารมวลชน ดังนั้น เพื่อให้ได้รับความรู้ และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว จึงได้จัดการเสวนา “ร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ : คุ้มครอง หรือคุกคามเสรีภาพสื่อไทย” เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง JM 402 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ท่าพระจันทร์ โดยบรรยากาศภายในงานได้รับความสนใจจากนักสื่อสารมวลชน นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน และนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรี เป็นอย่างมาก ในลำดับแรกของงาน กล่าวเปิดงานโดย รศ.พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จากนั้นเป็นการให้องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ คุณจักร์กฤษ เพิ่มพูน กรรมการจริยธรรมสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ฯ รศ.รุจน์ โกมลบุตร อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ดำเนินรายการโดย อาจารย์ถมทอง ทองนอก อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook fanpage: JCTeam@yrservice

Written by Nantawud Deeprasert in: กิจกรรม |
Jan
18
2017
0

โครงการสัมมนา “ระบบคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”

771 views

IMG_5088
        เมื่อวันที่ 18-22 มกราคม 2560 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาด้านการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560 เรื่อง “ระบบคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 เป็นการจัดสัมมนาให้กับคณาจารย์และบุคคลากรภายในคณะ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ เกษม ศิริสัมพันธ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ศูนย์รังสิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายพิเศษเรื่อง “ระบบคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” Education Criteria for Performance Excellence (EdPex) ช่วงที่ 2 เป็นการศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรประจำปี 2560 เรื่อง “ระบบคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน ผศ.สุนันทา แย้มทัพ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ศศิกานต์ ลิมปิติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน ร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและการวางแนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา ซึ่งในการศึกษาดูงานครั้งนี้ รศ.ปัทมา สุวรรณภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ อาจารย์ ดร.พีรยุทธ โอรพันธ์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ได้เข้าร่วมการรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์อีกด้วย อีกทั้งทางคณะการสื่อสารมวลชน ยังได้เปิดให้เยี่ยมชมการทำงานของ สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 อีกด้วย หลังจากนั้น รศ.ปัทมา สุวรรณภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำบุคลากรสายสนับสนุนฯ ร่วมศึกษาแนวคิดและวิถีชีวิตชาวไทยบนภูเขา พร้อมทั้งร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคและบริโภคแก่โรงเรียนบ้านขอบด้ง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สุดท้ายนี้ รศ.ปัทมา สุวรรณภักดี และเจ้าหน้าที่ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนในการมอบวัสดุอุปโภคบริโภค ให้กับหน่วยงานทหารจากหมวดทหารม้าที่ 33 กองร้อยทหารม้าที่ 3 ที่ดูแลความสงบเรียบร้อยของผืนแผ่นดินไทย ณ ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล ดอยอ่างขาง ทั้งนี้ตัวแทนจากหมวดทหารม้าที่ 33 กองร้อยทหารม้าที่ 3 ได้กล่าวว่า “พวกเขาไม่มีสิ่งของใดจะตอบแทน สิ่งที่พวกเขาจะตอบแทนได้ คือการดูแลความสงบเรียบร้อยของผืนแผ่นดินไทยแห่งนี้ เป็นการตอบแทน”

Written by Nantawud Deeprasert in: เกี่ยวกับคณะฯ |

Faculty of Journalism and Mass Communication, Thammasat University | email: jc.thammasat@gmail.com
StartCounter@15052010

  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube