วัตถุประสงค์

Comments Off on วัตถุประสงค์
jc-ejournal

บทความการค้นคว้าอิสระ ฉบับออนไลน์ พ.ศ.2555 – พ.ศ.2560
JC E-Journal คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นการรวบรวมผลงานบทความการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ที่ได้จัดทำบทความ โดยมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ผลงานเรียบร้อยแล้ว เพื่อเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของคณะวารสารศาสตร์ฯ ถือเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพทางการศึกษา ตามตัวบ่งชี้ปริมาณให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
บทความที่นำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เป็นบทความที่ผ่านขั้นตอนข้างต้นเรียบร้อยแล้ว  เนื้อหาบทความทั้งหมด ประกอบด้วย การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน และสาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร ของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนนอกจากนี้ JC e-Journal  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังมีนโยบายในการเปิดรับบทความวิทยานิพนธ์นอกเหนือจากการค้นคว้าอิสระ รวมทั้งสถาบันภายนอกที่มีความประสงค์ในการเผยแพร่บทความจากวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระผ่านทางเว็บไซต์ JC e-Journal  เพื่อเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนอีกด้วย  

 

jc-journal
บทความการวิทยานิพนธ์ ฉบับตีพิมพ์ พ.ศ.2551 – พ.ศ.2560
วารสาร JC Journal ของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นการรวบรวมผลงานบทความจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาด้านการสื่อสาร 3 สถาบัน คือ  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  โดยการประชุมวิชาการดังกล่าวมีการรายงานการประชุม (Proceedings)  และมีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review)  ผลงานเป็นที่เรียบร้อย
JC Journal เป็นวารสารราย 6 เดือน มีนโยบายเปิดรับการนำเสนอบทความจากวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ประสงค์จะเผยแพร่ผลงานต่อที่ประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติซึ่งจัดโดยความร่วมมือของสถาบันการศึกษาทั้งสามดังกล่าวข้างต้น และตีพิมพ์ในวารสาร JC Journal โดยมีการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับเดือนมกราคม – มิถุนายน และฉบับเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

 

media-comm-inquiry
วารสารวิชาการ Media and Communication Inquiry
เริ่มตีพิมพ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562เป็นวารสารที่นำเสนอผลงานวิชาการประเภทบทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Article) ซึ่งมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสื่อหรือการสื่อสาร ในบริบทต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้มีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานวิชาการของตนเองสู่สาธารณชน อันจะนำไปสู่การยกระดับศาสตร์ของสื่อและการสื่อสารให้มีองค์ความรู้ที่เข้มแข็ง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน องค์การ และสังคมได้ต่อไป 
 
 
 
 
โดยมีกำหนดการในการออกวารสารปีละ 6 ฉบับ ทุก 2 เดือน
  • ฉบับที่ 1 เดือนธันวาคม-มกราคม
  •  ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม
  • ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน-พฤษภาคม
  • ฉบับที่ 4 เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม
  • ฉบับที่ 5 เดือนสิงหาคม-กันยายน
  • ฉบับที่ 6 เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 

 

Comments are closed.