วัตถุประสงค์

Comments Off on วัตถุประสงค์

JC e-Journal  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมผลงานบทความการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ที่ได้จัดทำบทความ  โดยมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review)  ผลงานเรียบร้อยแล้ว เพื่อเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของคณะวารสารศาสตร์ฯ  ถือเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพทางการศึกษา ตามตัวบ่งชี้ปริมาณให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

บทความที่นำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เป็นบทความที่ผ่านขั้นตอนข้างต้นเรียบร้อยแล้ว  เนื้อหาบทความทั้งหมด ประกอบด้วย การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน และสาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร ของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

นอกจากนี้ JC e-Journal  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังมีนโยบายในการเปิดรับบทความวิทยานิพนธ์นอกเหนือจากการค้นคว้าอิสระ รวมทั้งสถาบันภายนอกที่มีความประสงค์ในการเผยแพร่บทความจากวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระผ่านทางเว็บไซต์อีกด้วย  JC e-Journal  เพื่อเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

Comments are closed.