วัตถุประสงค์

Comments Off on วัตถุประสงค์

jc-ejournalJC E-Journal คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็นการรวบรวมผลงานบทความการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ที่ได้จัดทำบทความ  โดยมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review)  ผลงานเรียบร้อยแล้ว เพื่อเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของคณะวารสารศาสตร์ฯ  ถือเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพทางการศึกษา ตามตัวบ่งชี้ปริมาณให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

บทความที่นำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เป็นบทความที่ผ่านขั้นตอนข้างต้นเรียบร้อยแล้ว  เนื้อหาบทความทั้งหมด ประกอบด้วย การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน และสาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร ของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

นอกจากนี้ JC e-Journal  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังมีนโยบายในการเปิดรับบทความวิทยานิพนธ์นอกเหนือจากการค้นคว้าอิสระ รวมทั้งสถาบันภายนอกที่มีความประสงค์ในการเผยแพร่บทความจากวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระผ่านทางเว็บไซต์ JC e-Journal  เพื่อเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนอีกด้วย  


jc-journalวารสาร JC Journal ของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นการรวบรวมผลงานบทความจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาด้านการสื่อสาร 3 สถาบัน คือ  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  โดยการประชุมวิชาการดังกล่าวมีการรายงานการประชุม (Proceedings)  และมีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review)  ผลงานเป็นที่เรียบร้อย

JC Journal เป็นวารสารราย 6 เดือน มีนโยบายเปิดรับการนำเสนอบทความจากวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ประสงค์จะเผยแพร่ผลงานต่อที่ประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติซึ่งจัดโดยความร่วมมือของสถาบันการศึกษาทั้งสามดังกล่าวข้างต้น และตีพิมพ์ในวารสาร JC Journal โดยมีการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับเดือนมกราคม – มิถุนายน และฉบับเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

Comments are closed.