การแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบและวิธีการสอนในลักษณะ Active Learning

Posted by: | Posted on: August 30, 2016
Read More ...

คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะวารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดโครงการเสวนา หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบและวิธีการสอนในลักษณะ Active Learning” ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมเกษม ศิริสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักการ เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ สำหรับการเรียนการสอนในลักษณะ Active Learning และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้นำความรู้ เทคนิค และวิธีการสอนในลักษณะ Active Learning ไปปรับใช้ในรายวิชาที่รับผิดชอบได้ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์รุจน์ โกมลบุตร อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลนารี เสือโรจน์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ ในการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้


การนำเทคนิคการสอนแบบ Active Learning มาปรับใช้ในการเรียนการสอน

Posted by: | Posted on: August 21, 2015
Read More ...

คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรสายวิชการ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หัวข้อ “การนำเทคนิคการสอนแบบ Active Learning มาปรับใช้ในการเรียนการสอน”  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเกษม ศิริสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์สามารถนำแนวคิด หลักการ เทคนิค และวิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์แลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  ที่ปรับใช้ในการเรียนการสอน  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กุลนารี  เสือโรจน์ หัวหน้ากลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เป็นวิทยากรให้ความรู้


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรสายวิชาการ หัวข้อ “การนำเทคนิคการสอนแบบ Active Learning มาปรับใช้ในการเรียนการสอน”

Posted by: | Posted on: August 21, 2015
Read More ...

คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรสายวิชการ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หัวข้อ “การนำเทคนิคการสอนแบบ Active Learning มาปรับใช้ในการเรียนการสอน”  ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเกษม ศิริสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ศูนย์รังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์สามารถนำแนวคิด หลักการ เทคนิค และวิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์แลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  ที่ปรับใช้ในการเรียนการสอน  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กุลนารี  เสือโรจน์ หัวหน้ากลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้

Download-Button : ACTIVE LEARNING (PBL/CBL) โดย อาจารย์กุลนารี เสือโรจน์


สัมมนา “การนำระบบ PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงาน”

Posted by: | Posted on: July 20, 2015
Read More ...

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดโครงการสัมมนาบุคลากร หัวข้อ “การนำระบบ PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงาน” ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมกุยบุรี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการนำ PDCA มาใช้สำหรับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเพื่อนำพาองค์การไปสู่ความสำเร็จ

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา สุวรรณภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร บรรยายเรื่อง”การนำระบบ PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงาน” และกลุ่มงานต่างๆ ภายในคณะวารสารศาสตร์ฯ ได้แก่ งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษ และงานบริการการศึกษาและวิชาการ นำเสนอรายงานแผนการปรับปรุงการทำงาน (Act) ของแต่ละกลุ่มงาน บุคลากรในองค์กรร่วมกันเสนอความคิดเห็น และสรุปภาพรวมการปรับปรุงการทำงานของแต่ละกลุ่ม สำหรับนำมาจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนางานในหน้าที่ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป


การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนแบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการสอนแบบ PBL และ CBL

Posted by: | Posted on: June 3, 2015
Read More ...

คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดโครงการเสวนาบุคลากรสายวิชการ หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนแบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการสอนแบบ PBL และ CBL” เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมเกษม ศิริสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวคิด หลักการ เทคนิค และวิธีการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  โดยได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์ ดร. สุธี  สุขสุเดช ทันตแพทย์หญิง ดร. ณัฏฐิรา  สุขสุเดช และทันตแพทย์หญิง ดร. มัทนา  เกษตระทัต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้


  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube