Jun
11
2015
0

โครงการสัมมนาด้านประกันคุณภาพสำหรับบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง “การทำความเข้าใจตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557”

187 views

คระกรรมการประกันคุณภาพ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ได้จัดโครงการสัมมนาด้านประกันคุณภาพสำหรับบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง “การทำความเข้าใจตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557” ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมเกษม ศิริสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ศูนย์รังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ  และแนวทางการดำเนินงาน สำหรับการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ ให้กับบุคลากรสายวิชาการของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ให้เป็นตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และเพื่อประสิทธิผลของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ศรีสมรัก  อินทุจันทร์ยง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้

May
02
2015
0

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านประกันคุณภาพ หัวข้อ “การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้าน เพื่อพัฒนาผู้นำนักศึกษา”

209 views

คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ได้จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านประกันคุณภาพ หัวข้อ “การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้าน เพื่อพัฒนาผู้นำนักศึกษา” ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมเกษม ศิริสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ศูนย์รังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสร้างความรู้ ความเข้าใจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้าน ให้เกิดความเป็นระเบียบมีแบบแผนในงานด้านกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา และพัฒนาบุคลิกภาพของการเป็นผู้นำ พัฒนาความคิดและสร้างสรรค์แก่สังคม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วารี  ฉัตรอุดมผล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย และอาจารย์ญาณิศา  บุญประสิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองหนึ่ง เขตคลองหลวง ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2696-6215 โทรสาร 0-2696-6218
email: jc.thammasat@gmail.com

start@28012554

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube